Slik jobber Resirkula med bærekraft og sirkulærøkonomi

Resirkula er en del av Sirkula, Hamar-regionens interkommunale avfallsselskap, og jobber for at vår region utvikler seg mot en sirkulærøkonomi. Resirkulas gjenbrukskjøpesenter og aktiviteter skal bidra til at tingene våre blir brukt videre i stedet for å kastes. Her kan du lese mer om hva sirkulær økonomi er og hvordan vi konkret jobber med dette og bærekraft.

Vårt gjenbrukstilbud er en brikke i det å bygge en sirkulær økonomi i samfunnet. Sirkulærøkonomi er et sentralt tiltak for å kunne nå viktige bærekraftsmål som å redusere klimagassutslippene og hindre sløsing med naturressurser.

SIRKULÆR ØKONOMI: Resirkula og butikkdriverne ved ombrukskjøpesenteret jobber med sirkulærøkonomi i praksis. Fra venstre: Maria Sætersdal Remøe, leder Resirkula; Rune Moen, Re:elektro; Mona Skau, Grønne saker; Jeanette Granheim Nielsen, Melkespannet; Tage Bjerken, Resport; og Karen Tømte, driftsansvarlig Resirkula. Foto: Hermann Køhn Sæther

Våre målsetninger

En målsetning i Sirkulas arbeid er at tre prosent av husholdningsavfallet i Hamar-regionen skal gå til ombruk i løpet av 2025. Resirkula har hovedansvaret for å lage løsninger som kan bidra til å nå dette målet. I 2022 gikk 200 tonn varer til ombruk, for å nå målet om tre prosent må denne andelen økes med mer enn 1000 tonn. Som du ser, har vi en stor jobb foran oss. I tillegg er det et mål for oss å spre kunnskap om sirkulærøkonomi gjennom omvisninger og annen formidling.

Sirkulærøkonomi skal bidra til å nå bærekraftsmålene

I en sirkulærøkonomi skal økonomien og forbruket vårt ikke gå på bekostning av klima, miljø og sosial velferd. Slik det er i dag bidrar forbruket vårt og den økonomiske aktiviteten til overforbruk av naturressurser og energi. Dette leder igjen til store klimagassutslipp og naturødeleggelser, både nasjonalt og internasjonalt. Sirkulærøkonomi er tett forbundet med FNs bærekraftsmål og kan ses på som et praktisk system som skal bidra med å nå disse målene.

Hvordan bidrar Resirkula

For å utvikle en sirkulærøkonomi i Norge og i Hamar-regionen er det avgjørende å redusere avfallsmengdene og gjenbruke mer av de tingene som allerede er produsert. I dette arbeidet er det viktig å styre etter avfallshierakiet og avfallspyramiden. I dette hierakiet er avfallsreduksjon og ombruk de to øverste og viktigste nivåene. Når vi reduserer avfallsmengden, reduserer vi også sløsingen med energi og naturressurser.

AVFALLSPYRAMIDEN: For å bygge en sirkulærøkonomi er det avgjørende å redusere avfallsmengdene og reparere -og ombruke tingene våre mer. Illustrasjoner: Sirkula/Karine Bogsti; Drage, L., Sæther, A. M. (https://ndla.no/image/54777). CC BY-SA 4.0.

Resirkula bidrar til dette gjennom å redde gjenstander fra å bli avfall, og ved å gi folk et alternativ til å kjøpe nye varer. Resirkulas bruktkjøpesenter i kretsløpsparken skal gjøre det lettere for folk å velge brukte varer framfor å kjøpe nytt. Et viktig element i dette arbeidet er å heve statusen til brukte varer. Dette gjøres blant annet gjennom å presentere varene og kjøpesenteret på en ryddig og inspirerende måte, og ved å sette priser som gjenspeiler varenes kvalitet og reelle verdi.

Et annet viktig avfallsreduserende tiltak er å tilby reparasjons- og servicetjenester, som gjør det lettere for folk å forlenge levetiden på eiendelene sine. I dag tilbyr senteret reparasjonstjenester for elektroniske produkter og sportsutstyr som sykler og ski. I tillegg har vi en systue hvor vi leier ut symaskiner og tilbyr kurs innen reparasjon og redesign.

Kommersiell drift

Mange av aktørene innen gjenbruk er drevet av offentlige avfallsselskap eller ideelle organisasjoner, som Fretex og UFF. Resirkula har valgt en litt annen modell. Et viktig element her er at ombruksbutikkene i hovedsak driftes av private aktører som driver kommersielt. Denne modellen har vist seg å fungere godt i praksis. Resirkulas kjøpesenter har fått butikker som er innbydende innredet og som har drivere med stor fagkunnskap og engasjement. Dette har også slått an hos kundene. De gode besøkstallene har gjort at butikkene går med overskudd.

Sosialt ansvar

I en sirkulærøkonomi er også det sosiale ansvaret en viktig faktor. Økonomien er ikke bærekraftig og sirkulær om den ikke fremmer sosial velferd. Dette gjenspeiles også i Resirkulas aktiviteter.

I dag er ombruksmottaket i kretsløpsparken driftet av arbeidsinkluderings-bedriften Mjøsanker. Mottaket er bemannet av personer som av ulike årsaker har behov for varig tilrettelagt arbeid. Kafeen og en av butikkene i kjøpesenteret er også drevet på samme måte. I tillegg samarbeider Resirkula med Frivilligsentralen på Hamar om driften av to bok-kiosker.

Erfaringene fra samarbeidene er meget gode. De har løftet senteret og bidratt til et godt og mangfoldig sosialt miljø.

Nye varegrupper og mer reparasjon

Sirkulærøkonomi er fortsatt i en tidlig fase, og samfunnet, lokalt og nasjonalt, trenger eksempler på hva en reell sirkulærøkonomi innebærer. Derfor er også Resirkula i stadig utvikling, dette er bare starten. Det arbeides blant annet med å utvikle salgsløsninger for nye varegrupper, som byggevarer og hvitevarer. I tillegg ser man også på muligheten for å legge til rette for flere reparasjons- og servicetjenester.